Loading...
Δευτέρα - Κυριακή 8:00 - 23:30 -- παράδοση σε 40' Τηλ. παραγγελιών : 2160002200
Δευτέρα - Κυριακή 8:00 - 23:30 -- παράδοση σε 40'
Τηλ. παραγγελιών : 2160002200

362 Loyalty Club

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 362 Loyalty CLUB 


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 362
Loyalty Club

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του προγράμματος και της κάρτας πιστότητας «362
Loyalty Club» (εφεξής το «Πρόγραμμα» ή/και «Κάρτα») της εταιρείας 362 GROCERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET», e-mail: info@362grocery.com εφεξής, η «Εταιρεία». Η Εταιρεία μέσω του Προγράμματος αποσκοπεί στο να προσφέρει στους πελάτες της ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω.

1.2. Με την αίτηση εγγραφής, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις («Όροι Χρήσης 362 Loyalty Club» ή «Όροι»), όπως κάθε φορά ισχύουν σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτούς. Θα πρέπει να εξετάζετε συχνά τους Όρους, καθώς το Πρόγραμμα μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζει και με μόνη υποχρέωση από τη μεριά της Εταιρείας να κοινοποιεί τις αλλαγές στον ιστότοπο https://362grocery.com (εφεξής, ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

1.3 H 362 Loyalty Club Card παρέχεται δωρεάν στον κάτοχό της, δεν είναι πιστωτική κάρτα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συλλογή πόντων με σκοπό την απόκτηση δώρων και δωρο-επιταγών, όταν και όπως αυτά ορίζονται κατά την απόλυτη κρίση της 362 Grocery Α.Ε.

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα απόκτησης και χρήσης της Κάρτας έχουν όλοι οι ενεργοί και οι εν δυνάμει πελάτες της Εταιρείας (εφεξής, οι «Πελάτες»).

2.2. Για να αιτηθεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο την έκδοση της Κάρτας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους είτε σε φυσική μορφή, σε κάποιο από τα καταστήματα της Εταιρείας είτε ηλεκτρονικά.

2.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση ως υποχρεωτικά πεδία καθώς και η αποδοχή των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κινητό τηλέφωνο ή e-mail, ή σε περίπτωση άλλων ελλείψεων της αίτησης, η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει την Κάρτα χωρίς ενημέρωση του Πελάτη.

2.4. Η Εταιρεία κατά την υποβολή της αίτησης δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και δεν έχει κάνει χρήση στοιχείων, όπως κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνσης e-mail, που δεν είναι κάτοχος. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων ο αιτών είναι υπεύθυνος έναντι της Εταιρείας για τυχόν ζημία της.

2.5. Μόνο μία κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει γνώση ότι Πελάτης του Προγράμματος έχει στην κατοχή του παραπάνω από μία (1) Κάρτες δύναται να ακυρώσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια όλες τις Κάρτες του ίδιου Πελάτη. 

2.6. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση είτε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου είτε με email στο  loyalty@362grocery.com. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.

2.7. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ρητά ότι η εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε την Κάρτα, με ταυτόχρονη αυτόματη απώλεια των πόντων ή όποιων προνομίων έχουν τυχόν συλλεχθεί από τον χρήστη κατά το χρόνο ακύρωσης, για ύπαρξη σπουδαίου λόγου κατά την κρίση της. Ο χρήστης του οποίου η κάρτα ακυρώθηκε έχει δικαίωμα να ζητήσει έγγραφες εξηγήσεις από την εταιρεία για την ακύρωση. Η ακύρωση Κάρτας για τους λόγους του παρόντος άρθρου δεν δίνει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης στον χρήστη.

3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3.1. Ο κάτοχος της Κάρτας απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της Κάρτας.

3.2. Ο κάτοχος της Κάρτας με αγορές από τα καταστήματα υπό τα σήματα της Εταιρείας συγκεντρώνει πόντους. Το βήμα απόδοσης πόντων είναι τα 3€ (τα 3€ κερδίζουν 1 πόντο). Με τη συγκέντρωση 200 πόντων, η 362 Grocery ανταμείβει τον πελάτη παρέχοντάς του επιταγή έκπτωσης λιανικής αξίας 6€, έκπτωση 3€ στα είδη οπωροπωλείου, και έκπτωση 3€ στα μαγειρευτά και ψητά φαγητά. Η επιταγή έκπτωσης μπορεί να είναι έντυπη ή άυλη. Διευκρινίζεται ότι η 362 Grocery με προηγούμενη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο μπορεί να τροποποιεί τόσο το ποσό της αξίας της επιταγής έκπτωσης όσο και τον αριθμό των πόντων που απαιτούνται για την έκδοση αυτής. Οι πόντοι που συγκεντρώνονται δεν λήγουν παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης  της Κάρτας οπότε χάνονται, βάσει των κατωτέρω αναφερομένων στο άρθρο 5.

3.3. Η  επιταγή έκπτωσης μπορεί να εξαργυρωθεί σε επόμενες αγορές και μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτής, σε κατάστημα υπό τα σήματα της 362 Grocery για αγορά προϊόντων ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωση της «επιταγής έκπτωσης», ο πελάτης δε διατηρεί καμία αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της 362 Grocery

3.4. Η  επιταγή έκπτωσης εκδίδεται βάσει του αριθμού της κάρτας και παραδίδεται στον κομιστή αυτής, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό παραστατικό. Η 362 Grocery δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας ούτε κατά την έκδοση και παράδοση της επιταγής έκπτωσης ούτε κατά την προσκόμιση αυτής προς εξαργύρωση. Για το λόγο αυτό δεν φέρει οποιουδήποτε είδους ευθύνη έναντι παντός τρίτου.

3.5. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της κάρτας και της επιταγής έκπτωσης και σε καμιά περίπτωση η 362 Grocery δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτής ή σε κακή χρήση αυτής ή παράνομη χρήση αυτής. Η 362 Grocery δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή εντοπισμού της επιταγής έκπτωσης που κλάπηκε ή χάθηκε ούτε ενέχει οποιαδήποτε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης. 

3.6. Οι κάτοχοι της Κάρτας μπορούν να αποκτούν και άλλα προνόμια με βάση την εμπορική πολιτική της 362 Grocery, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, ειδικές προσφορές, επιπλέον πόντους με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων κλπ. Οι κάτοχοι της Κάρτας ενημερώνονται για προνόμια και τη διάρκεια ισχύος αυτών μέσω του Διαδικτυακού Τόπου και άλλων πρόσφορων μέσων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , διαφημιστικών φυλλαδίων, τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής προβολής, ηλεκτρονικής επικοινωνίας κλπ.

3.7. από το πρόγραμμα (συλλογής πόντων ΚΑΙ επιβράβευσης) εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες προιόντων:  

1.       Καπνικά προϊόντα

2.       Τύπος

3.       Κουπόνια προπληρωμένων υπηρεσιών (τηλεφωνίας κλπ)

4.       Τυχερά παιχνίδια (Ξυστό κλπ)

5.    Πάνες

6.       Άλλα είδη που υπόκεινται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς(αλκοολούχα ποτά)

 

3.8

Πρόγραμμα “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ” είναι προνόμιο του κατόχου της κάρτας.

Αφορά προϊόντα που σηματοδοτούνται με “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ” και μετά την εξόφληση τους επιστρέφεται ποσό, στο ψηφιακό πορτοφόλι «Wallet» του κάτοχου της κάρτας, που υπολογίζεται στην αρχική τιμή του προϊόντος επί του αναγραφόμενου ποσοστού επιστροφής.

Το ποσό αυτό από το Wallet μπορεί ο κάτοχος κάρτας να το χρησιμοποιήσει – εξαργυρώσει  σε επόμενη συναλλαγή.

Κανόνες :

        • Πρέπει να είσαι μέλος 362loyaltyclub

        • Αφορά προϊόντα που έχουν την σήμανση “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”

        • Μπορείς να εξαργυρώσεις χρήματα από το Wallet ή από Δωροεπιταγές έως και στο 75% της συνολικής απόδειξης

        • Ο Πελάτης μπορεί να κάνει χρήση ενός οφέλους ανά συναλλαγή (wallet ή δωροεπιταγές)

        • Η “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ” στο wallet υπολογίζεται στα χρήματα που καταβάλει ο πελάτης 

        • Το ποσό εξαργύρωσης επιμερίζεται ποσοστιαία ανά είδος στην απόδειξη

         • Για εξαργύρωση με Wallet ισχύουν οι εξαιρέσεις σε είδη και κατηγορίες προϊόντων του προγράμματος 362loyaltyclub

Η κάθε απόδειξη λιανικής πληροφορεί τον κάτοχο κάρτας σχετικά με το  ποσό επιστροφής που κέρδισε , το ποσό που ενδεχομένως έχει εξαργυρώσει αλλά και το υπόλοιπο του στο Wallet

Σε κάθε συναλλαγή το ταμείο τον ενημερώνει για το πόσα χρήματα μπορεί να εξαργυρώσει από wallet για πληρωμή στην συγκεκριμένη απόδειξη.

 

Πρόγραμμα “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ” είναι προνόμιο του κατόχου της κάρτας.

Αφορά προϊόντα που σηματοδοτούνται με “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ” και μετά την εξόφληση τους επιστρέφεται ποσό, στο ψηφιακό πορτοφόλι «Wallet» του κάτοχου της κάρτας, που υπολογίζεται στην αρχική τιμή του προϊόντος επί του αναγραφόμενου ποσοστού επιστροφής. 

Το ποσό αυτό από το Wallet μπορεί ο κάτοχος κάρτας να το χρησιμοποιήσει – εξαργυρώσει  σε επόμενη συναλλαγή. 

Κανόνες :

  • Πρέπει να είσαι μέλος 362loyaltyclub
  • Αφορά προϊόντα που έχουν την σήμανση “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
  • Μπορείς να εξαργυρώσεις χρήματα από το Wallet ή από Δωροεπιταγές έως και στο 75% της συνολικής απόδειξης
  • Ο Πελάτης μπορεί να κάνει χρήση ενός οφέλους ανά συναλλαγή (wallet ή δωροεπιταγές)
  • Η “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ” στο wallet υπολογίζεται στα χρήματα που καταβάλει ο πελάτης  
  • Το ποσό εξαργύρωσης επιμερίζεται ποσοστιαία ανά είδος στην απόδειξη 
  • Για εξαργύρωση με Wallet ισχύουν οι εξαιρέσεις σε είδη και κατηγορίες προϊόντων του προγράμματος 362loyaltyclub

Η κάθε απόδειξη λιανικής πληροφορεί τον κάτοχο κάρτας σχετικά με το  ποσό επιστροφής που κέρδισε , το ποσό που ενδεχομένως έχει εξαργυρώσει αλλά και το υπόλοιπο του στο Wallet

Σε κάθε συναλλαγή το ταμείο τον ενημερώνει για το πόσα χρήματα μπορεί να εξαργυρώσει από wallet για πληρωμή στην συγκεκριμένη απόδειξη.

 

 

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

4.1. Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής, «προσωπικά δεδομένα») που έχουν δηλωθεί στην αίτηση και που εμπίπτουν στην έννοια των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» του άρθρου 4 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων») και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στο άρθρο 9  αυτού.

4.2. Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων καθώς και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συγκατάθεσης του εκάστοτε πελάτη, εφόσον νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

4.3. Η Εταιρεία εφαρμόζει  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβασης) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

4.4. Η Εταιρεία διατηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

4.5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη.

4.6. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η Κάρτα είναι ενεργή και δεν έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση ακύρωσης της Κάρτας τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον της 362 Grocery. Στην τελευταία περίπτωση το χρονικό διάστημα διατήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

4.7. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την 362 Grocery για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται στο dplegal@362grocery.com. Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.8. Σκοποί Επεξεργασίας: Στο πλαίσιο του Προγράμματος και προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει το σύνολο των προνομίων που μπορεί να συνεπάγεται η συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο, προσφορές, προσκλήσεις για συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην αίτησή του προς την Εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα τα είδη επικοινωνίας που ενδέχεται ο πελάτης να λάβει ως  μέλος του προγράμματος πιστότητας και οι αντίστοιχοι σκοποί επεξεργασίας είναι οι ακόλουθοι:

o Ενημερωτική επικοινωνία: Γενικές ενημερώσεις για την εταιρία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις (άνοιγμα καταστημάτων, ενέργειες εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα κλπ) και γενικό περιεχόμενο (συνταγές, άρθρα, συμβουλές κλπ) 

o Επικοινωνία για μαζικές προσφορές: Προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται σε όλους τους πελάτες (προσφορές για προϊόντα, διαγωνισμούς, κληρώσεις κλπ) και επικοινωνία στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών.

o Στοχευμένη και προσωπική επικοινωνία: Επιπλέον ειδικές προσφορές και περιεχόμενο. Για την συγκεκριμένη επεξεργασία η Εταιρεία προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ του υποκειμένου με βάση τις αγοραστικές του συνήθειες, τη συχνότητα επίσκεψης στα καταστήματά της, τη χρήση προσφορών που έχουν επικοινωνηθεί, την τοποθεσία διαμονής του, το σύνολο του κόστους των αγορών του, προκειμένου μέσω ειδικών ενεργειών να μπορεί να προσφέρει στον πελάτη ανταγωνιστικές προσφορές, κουπόνια και περιεχόμενο (συνταγές, συμβουλές, άρθρα κλπ) 

o Διενέργεια ερευνών: Επικοινωνία για την διαπίστωση της ικανοποίησης των πελατών ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας, ενέργειες και προσφορές κλπ.

4.9. Κάθε πελάτης δύναται να προβεί οποτεδήποτε σε τροποποίηση ως προς τα μέσα επικοινωνίας μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

 

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1. Η Εταιρεία  δύναται να προβεί σε κατάργηση του Προγράμματος και ακύρωση των Καρτών με προηγούμενη ενημέρωση των πελατών με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μια οικειοθελή παροχή της. Ουδεμία αποζημίωση δεν θα οφείλεται στους πελάτες για τον λόγο αυτόν.

5.2. Η Εταιρεία δύναται να ακυρώσει Κάρτες πελατών στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνεται κακή χρήση αυτών προκειμένου ο κάτοχος αυτών να καταστρατηγήσει τους όρους του Προγράμματος προσκομίζοντας για τον εαυτό του μεγαλύτερο κέρδος έναντι των υπολοίπων πελατών. 

5.3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των πελατών σε περίπτωση ακύρωσης Κάρτας ή απενεργοποίησης ή παύσης ή λήξης του Προγράμματος για καταβολή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης, άμεσης ή έμμεσης, υφιστάμενης ή/και μελλοντικής.

5.4. Η Εταιρεία θα απενεργοποιεί  και θα μηδενίζει τα υπόλοιπα πόντων σε κάρτες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε συναλλαγές για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

5.5. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

5.6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο της ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. 

5.7. Κάθε κάτοχος Κάρτας οφείλει να ενημερώνεται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου για τους ισχύοντες κάθε φορά Όρους.

 

 

Έκδοση V1

05/10/2020

Top